Regional ID education program

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2567

กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3/2567

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2567

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลพิจิตร

ณ ห้องประชุมพญาชาละวัน และห้องบึงสีไฟ ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร