Regional ID education program

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2567

กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ณ ห้องประชุม เปรื่อง อนุชวานิช ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์