Short-course Meeting

การอบรมระยะสั้นประจำปี 2558

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นประจำปี 2558
" Dilemmas in Infectious Diseases 2015"
ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2558
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้

Link 1 :  โครงการจัดอบรมระยะสั้นประจำปี 2558

Link 2 :  หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นฯ

Link 3 : แบบฟอร์มลงทะเบียน

Link 4 : การจองห้องพัก (สามารถจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมฯ)

Link 5 : แผ่นพับการอบรมระยะสั้นฯ 

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ เจ้าหน้าที่สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-7166874