Annual Meeting

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 41

กำหนดการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 41

“โรคติดเชื้อไร้พรมแดน (Infectious diseases across the region)”

ระหว่างวันที่ 22- 25 ตุลาคม 2558

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดการประชุมฯ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้

Link 1 :  หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ และ โครงการจัดประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 

Link 2 :  แบบฟอร์มการลงทะเบียน

Link 3 : แผ่นพับการประชุมฯ

Link 4 : กำหนดการฉบับเต็ม (update 14/8/58)

Link 5 : เอกสารประชาสัมพันธ์ (สำหรับบริษัทยา)