02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Academic Activity

ระเบียบการสมัครประกวดผลงานวิจัยและรางวัลนักวิจัย Young Investigator Award

> ระเบียบการสมัครประกวดผลงานวิจัย ดาวน์โหลด (1)

> แบบฟอร์มการสมัครประกวดผลงานวิจัย ดาวน์โหลด (2)

> ตัวอย่างรูปแบบ abstract ประกวดผลงานวิจัย ดาวน์โหลด (3)

> ระเบียบการสมัครรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่โดดเด่น Young Investigator Award ดาวน์โหลด (4)

> แบบฟอร์มการสมัครรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่โดดเด่น Young Investigator Award ดาวน์โหลด (5)

สำหรับดาวน์โหลด