02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Registration


ผู้รับรองในการสมัครสมาชิกของสมาคมฯ *
* ที่อยู่ (สามารถติดต่อและส่งเอกสารถึงได้)


ท่านต้องการให้จัดส่งข่าวสาร/วารสารของสมาคมฯ ไปที่

ตั้งค่าแสดงข้อมูลต่อสาธารณะ

** แสดงข้อมูลต่อสาธารณะ คือ แสดงชื่อและข้อมูลติดต่อทั้งหมด เบอร์โทรติดต่อ , ที่อยู่ปัจจุบัน , ที่ทำงาน , Email

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

 • ส่วนลด 10% จากค่าลงทะเบียนของบุคคลทั่วไป ในการลงทะเบียนงานประชุมของสมาคมฯ
 • วารสาร/ข่าวสาร ของสมาคมฯ ปีละ 3 ฉบับ
 • ส่วนลด 10% จากค่าหนังสือของสมาคม จากราคาขายบุคคลทั่วไป ในกรณีสั่งซื้อจากสมาคมโดยตรง
 • สิทธิ์ในการสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกตลอดชีพฯ อย่างน้อย 5 ปี
 • สิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกตลอดชีพฯ อย่างน้อย 1 ปี
 • สิทธิ์พิเศษสาหรับสมาชิกตลอดชีพที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนสาหรับงานประชุมใหญ่ วิชาการประจำปี

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์กับผลปฏิบัติของสมาคมฯ โดยเสมอภาคกัน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ

 • ข้อ ๑๖. สมาชิกมีสิทธิ์เสนอแนะหรือแก้ไขวิธีการต่าง ๆ และขอมติที่ประชุมใหญ่
 • ข้อ ๑๗. สมาชิกมีสิทธิ์เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่และการประชุมวิชาการ ของสมาคมฯ ได้
 • ข้อ ๑๘. สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะได้รับ วารสารของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
 • ข้อ ๑๙. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนที่อยู่ ที่ทางาน หรือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเลื่อนยศ ต้องแจ้งให้สมาคมฯ ทราบ เพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันเสมอ

การขาดสมาชิกภาพ

ข้อ ๒๐. สมาชิกสิ้นสุดสภาพลงด้วยเหตุผลหนึ่งเหตุใดต่อไปนี้

 • ก. ตาย
 • ข. ลาออกและคณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว
 • ค. คณะกรรมการโดยเสียงส่วนใหญ่เกินกึ่งหนึ่งเห็นสมควรให้ออก