02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

 • การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 46
 • COVID-19 in Older People
 • Young Investigators Awards
 • ขอเชิญเข้าร่วม VIRTUAL CONFERENCE การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ครั้งที่ 19
 • COVID-19 THE GLOBAL HEALTH CHALLENGES FOR THE NEW DECADE ภัยคุกคามในทศวรรษใหม่
 • คำแนะนำในการรับวัคซีนในผู้ใหญ่ ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19
 • การรับวัคซีนสำหรับลูกน้อย ในช่วง COVID-19 ระบาด
 • คำแนะนำในการรับวัคซีนในเด็ก ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19
 • แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
 • ASIA PACIFIC HIV CLINICAL FORUM 2020
 • ISHAM Asia 2020
 • ประชาสัมพันธ์ หนังสือสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

NEWS & ACTIVITIES

14 สิงหาคม 2563

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 46...

อ่านต่อ

11 สิงหาคม 2563

COVID-19 in Older People

อ่านต่อ

03 สิงหาคม 2563

Young Investigators Awards

อ่านต่อ

30 กรกฏาคม 2563

รายการหนังสือสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย...

อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2563

คำแนะนำในการรับวัคซีนในผู้ใหญ่ ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19...

อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2563

การรับวัคซีนสำหรับลูกน้อย ในช่วง COVID-19 ระบาด...

อ่านต่อ

11 มิถุนายน 2563

คำแนะนำในการรับวัคซีนในเด็ก ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19...

อ่านต่อ

27 พฤษภาคม 2563

แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19...

อ่านต่อ

ACADEMIC