เรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน

หน้าแรก > For the public > เรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน > ข้อชี้แจงและข้อแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออก (NEW)

หัวข้อ : ข้อชี้แจงและข้อแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออก (NEW)

คำแนะนำจากที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนไข้เลือดออก
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรคสำนักงำนคณะกรรมการอาหารและยาศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์วัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
 
 
File download (1) คำแนะนำสำหรับแพทย์
 
File download (2) คำแนะนำสำหรับประชาชน