สมาชิก

ขอแจ้งสิทธิสำหรับการลงสมัครและลงคะแนนเลือกตั้งฯ

 

เรื่อง      ขอแจ้งสิทธิสำหรับการลงสมัคร และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

เรียน      สมาชิกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จะหมดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และสมาคมฯ ได้มีการแต่งตั้งกรรมการเลือกตั้ง จำนวน 3 ท่าน ตามประกาศที่ สชท. 036/2567 เป็นผู้ดำเนินการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

  1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร  ลีลารัศมี   ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ
  2. พันเอก นายแพทย์ธนะพันธ์ พิบูลย์บรรณกิจ   อนุกรรมการ
  3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์   เลขานุการ

ในการนี้ คณะอนุกรรมการเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิตามระเบียบการเลือกตั้ง โดยมีการนำส่งประชาสัมพันธ์ทางไปรษณีย์ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว (กรณีที่ไม่ได้รับเอกสาร กรุณาติดต่อแจ้งอัปเดตที่อยู่ทางอีเมล idat_50@hotmail.com)

>> เปิดรับการสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567  โดยถือวันที่ในตราไปรษณีย์เป็นหลัก

สำหรับวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ขอให้สมาชิกแจ้งความประสงค์วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ได้ 2 วิธี 

  1. การลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  2. การลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง (ทางไปรษณีย์)

อนึ่ง กรณีที่ท่านไม่แสดงความประสงค์เลือกวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านเลือกลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง (ทางไปรษณีย์) ซึ่งทางสมาคมฯ จะดำเนินการต่อไป

>> คลิกแจ้งความประสงค์ได้ที่นี่ ลิงก์ https://forms.gle/3DEEEeMdSaYvZ7SN8

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
คณะอนุกรรมการเลือกตั้ง วาระปี พ.ศ. 2567