สมาชิก

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2567

ระเบียบสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

เรื่อง การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2567

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

Link 1: ระเบียบ และรายละเอียดการขอรับทุน