สมัครสมาชิก

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญของ “สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย” โดยรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ ทุกประการ
รายละเอียดของข้าพเจ้ามีดังนี้


ข้อมูลสมาชิก
  
  
ปี

ที่อยู่ (สามารถติดต่อและส่งเอกสารถึงได้)
 *
*  
*
*

สถานที่ทำงาน

กรณี ที่สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ทำงาน กรุณาแจ้งมายังสมาคมฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ท่านต้องการให้จัดส่งข่าวสาร/วารสารของสมาคมฯ ไปที่
ที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำงาน


การสมัครสมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วย
1. ใบสมัครสมาชิก
2. อัตราค่าสมัครสมาชิก (ตลอดชีพ) จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)


* ติดต่อชำระเงินกับสมาคม ฯ

หมายเหตุ : การสมัครเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์เมื่อผ่านการพิจารณาตามมติที่ประชุมของกรรมการบริหารสมาคมฯ แล้วเท่าน้ัน
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระเงินมายัง :

“สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย” อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ช้ัน 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ 02-7166874 โทรสาร 02-7166807


สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
  • ส่วนลด 10% จากค่าลงทะเบียนของบุคคลทั่วไป ในการลงทะเบียนงานประชุมของสมาคมฯ
  • วารสาร/ข่าวสาร ของสมาคมฯ ปีละ 3 ฉบับ
  • ส่วนลด 10% จากค่าหนังสือของสมาคม จากราคาขายบุคคลทั่วไป ในกรณีสั่งซื้อจากสมาคมโดยตรง
  • สิทธิในการสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกตลอดชีพฯ อย่างน้อย 5 ปี
  • สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกตลอดชีพฯ อย่างน้อย 1 ปี
  • สิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกตลอดชีพที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนสาหรับงานประชุมใหญ่ วิชาการประจำปี

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์กับผลปฏิบัติของสมาคมฯ โดยเสมอภาคกัน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตของ
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ
ข้อ ๑๖. สมาชิกมีสิทธิ์เสนอแนะหรือแก้ไขวิธีการต่าง ๆ และขอมติที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๑๗. สมาชิกมีสิทธิ์เข้าประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่และการประชุมวิชาการ ของสมาคมฯ ได้
ข้อ ๑๘. สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะได้รับ วารสารของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๙. สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนที่อยู่ ที่ทางาน หรือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเลื่อนยศ ต้องแจ้งให้สมาคมฯ ทราบ เพื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันเสมอ

การขาดสมาชิกภาพ

ข้อ ๒๐. สมาชิกสิ้นสุดสภาพลงด้วยเหตุผลหนึ่งเหตุใดต่อไปนี้
ก. ตาย
ข. ลาออกและคณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว
ค. คณะกรรมการโดยเสียงส่วนใหญ่เกินกึ่งหนึ่งเห็นสมควรให้ออก


กรอกตัวอักษนด้านบน