02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

COVID-19

คำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน สำหรับผู้ป่วย COVID-19

 

 

 

 

 

สำหรับ Downlond

>  คำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน สำหรับผู้ป่วย COVID-19  [Downlond Link (1)]

>  แผ่นพับคำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน สำหรับผู้ป่วย COVID-19  [Downlond Link (2)]

สำหรับดาวน์โหลด