02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Academic Activity

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2565

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ >>> https://forms.gle/xpF1KCRuuQNyAMHh8 

(ปิดรับลงทะเบียน วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565)