02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

  • การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45 “Bridging Science to Practice”
    วันที่ 11-14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา จ.ชลบุรี
  • ประชาสัมพันธ์ หนังสือสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

NEWS & ACTIVITIES

14 พฤษภาคม 2562

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2562

อ่านต่อ

24 เมษายน 2562

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45 “Bridging Science to Practice”...

อ่านต่อ

09 เมษายน 2562

รายการหนังสือสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย...

อ่านต่อ

03 เมษายน 2562

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2562...

อ่านต่อ

03 เมษายน 2562

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2562...

อ่านต่อ

03 เมษายน 2562

การอบรมเชิงปฎิบัติการ "18th HIV/AIDS Workshop 2019"

อ่านต่อ

01 เมษายน 2562

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 6-35 เดือน...

อ่านต่อ

31 มีนาคม 2562

The 4th ID Rama Symposium 2019

อ่านต่อ

ACADEMIC