สมาชิก

การเลือกตั้งนายกและกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2568-2570

 

เรื่อง      ขอส่งบัตรรับรองนายกสมาคม และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2568-2570

เรียน      สมาชิกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1.  บัตรรับรองนายกสมาคมและเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ           จำนวน  1  ชุด

             ตามที่  สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2568-2570 ตามรายละเอียดที่สมาคมฯ ได้เคยแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบแล้วนั้น สมาคมโรคติดเชื้อฯ ใคร่ขอส่งบัตรรับรองนายกสมาคมและเลือกตั้งกรรมการบริหาร เพื่อให้ท่านพิจารณาตามที่ท่านเห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่ ในคณะผู้บริหารสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2568-2570

             เมื่อท่านได้ดำเนินการแล้ว ขอให้ส่งบัตรรับรอง/เลือกตั้งใส่ซองที่แนบกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567โดยถือวันที่ในตราไปรษณีย์เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

 

- สำเนาประกาศคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดด้านล่าง(1)

- รายละเอียดผู้ลงสมัครเลือกตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสมาคมฯ ดาวน์โหลดด้านล่าง(2)