คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (วาระปี พ.ศ. 2563-2564)


                    

พันโท นายแพทย์

สมพนธ์ บุณยคุปต์
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

พรรณพิศ สุวรรณกูล
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์

อมร ลีลารัศมี
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิง

บุญมี สถาปัตยวงศ์
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

กำธร มาลาธรรม
นายกสมาคม

นายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

ภิรุญ มุตสิกพันธุ์
อุปนายก

อุปนายก

พลอากาศตรี

ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
ปฎิคม

ปฎิคม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์
นายทะเบียนและบรรณารักษ์

นายทะเบียนและบรรณารักษ์

พันเอก

ฐิติวัฒน์ ช่างประดับ
เหรัญญิก

เหรัญญิก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

กำพล สุวรรณพิมลกุล
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

พรพรรณ กู้มานะชัย
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

โอภาส พุทธเจริญ
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง

ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
เลขาธิการ

เลขาธิการ