คณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (วาระปี พ.ศ. 2559-2560)


                    

พันโท นายแพทย์

สมพนธ์ บุณยคุปต์
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

นลินี อัศวโภคี
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

พรรณพิศ สุวรรณกูล
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์

อมร ลีลารัศมี
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
นายกสมาคมฯ

นายกสมาคมฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

ธวัชชัย จริยะเศษฐพงศ์
อุปนายก

อุปนายก

อาจารย์ นายแพทย์

วิชิต ประสานไทย
ปฏิคม

ปฏิคม

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
นายทะเบียนและบรรณารักษ์

นายทะเบียนและบรรณารักษ์

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ศศิธร ลิขิตนุกูล
เหรัญญิก

เหรัญญิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

พลอากาศตรี

ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

ยุพิน ศุพุทธมงคล
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ผู้ช่วยศาตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิง

เลลานี ไพฑูรย์พงษ์
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์
กรรมการกลาง

กรรมการกลาง

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์

ชุษณา สวนกระต่าย
เลขาธิการ

เลขาธิการ