การฝึกอบรม

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ ปีการฝึกอบรม 2562

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ปีการฝึกอบรม 2562

Link 1: ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

> กำหนดการสมัครตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

> เอกสารการสมัคร ตามประกาศข้อ 4.1

> ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จำนวน 3 ชุด (กรณีเลือกสถาบันฝึกอบรม 1 แห่ง)

หากผู้สมัครเลือกมากกว่า 1 แห่ง ขอให้เพิ่มเอกสารตามจำนวนสถาบันที่สมัครอีก แห่งละ 1 ชุด

> ชำระเงินค่าสมัคร 700 บาท ได้ 2 ทาง ดังนี้

1) ชำระเงินสดที่สมาคมโรคติดเชื้อฯ

2) โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี "สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย"

เลขที่บัญชี 045-596211-6 สาขาสภากาชาดไทย

และส่งหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานอื่น ๆ 

> การส่งเอกสารทั้งหมดได้ 2 ทาง

1) ส่งด้วยตนเองที่สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

(ช่วงวันที่ 11-15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทางสมาคมฯ ไปจัดงานประชุมใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 44 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ พัทยา)

2) ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซ.ศูนย์วิจัย

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณชยวรรณ เกียรติวัชรชัย โทร. 02-7166874