การฝึกอบรม

Poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2557

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 1/2557
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
 

Case 1. A 41-year-old ALL man presented with gangrene on Rt. little finger for 5 days

Case 2. A 60-year-old man presented with progressive headache for 2 months

Case 3. A 46-year-old man presented with monoparesis right leg for 1 month

สำหรับดาวน์โหลด