การฝึกอบรม

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 1/2557

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 1/2557
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
 
Case 1 :A 41-year-old ALL man presented with gangrene on Rt.little finger for 5 days
 
Case 2: A 60-year-old man presented with progressive headache for 2 months
 
Case 3: A 46-year-old man presented with back pain and paraparesis

สำหรับดาวน์โหลด