การฝึกอบรม

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2557

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 2/2557
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์  ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10700
 
Case 1 : A 58-year-old man, post kidney transplant, presented with prolonged fever for 1 month
 
Case 2 :A 36 years old female, SLE, feaver with headache 4 days
 
Case 3 :A 27 years old Thai male, underlying X-linked  agammaglibulinemia presented with progressive spastic quadriparesis for 2 months with fever for 5 days

สำหรับดาวน์โหลด