การฝึกอบรม

Poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2557

Interhospital Case Conference on Infectious Diseasesครั้งที่ 3/2557
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
Case 1 : A 38-year-old HIV-infected man with blurred vision
 
Case 2 : A 26-year-old female with fever and dry cough for 8 days
 
Case 3 : A 71-year-old female with acute abdomen and paraparesis
 
Case 4 : A 22-year-old female presented with fever, rash & hepatitis for 2 weeks

สำหรับดาวน์โหลด