การฝึกอบรม

Protocol & Case Summary :: ICCID ครั้งที่ 5/2557

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 5/2557
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมเติม บุนนาค ชั้น 2  อาคารเรียนสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
(Link 1) Case 1  :  A 88-year-old male presented with prolonged fever and weight loss for 3 months
 
(Link 2)Case 2  :  A 59-year-old male presented with fever and cough for 1 month
 
(Link 3)Case 3  :  A 45-year-old man with ulcer at AVF site and multiple abscesses
 
(Link 4)Case 4  :  A 19-year-old man with multiple cranial neuropathies and headache