การฝึกอบรม

Poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2558

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 1/2558
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558  เวลา 13.00 – 15.45 น. 
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
 
Case 1 : A 62-year-old Thai male presented with right leg pain for 3 hours 
 
Case 2 : A 35-year-old male with acute febrile illness and abdominal
 
Case 3 : A 38-year-old male with prolonged fever and generalized lymphadenopathy

สำหรับดาวน์โหลด