การฝึกอบรม

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2558

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 2/2558

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 2-3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

ซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Case 1: A 59-year-old Thai female presented with hoarseness for 2 months

Case 2: A 39-year-old male presented with acute fever, jaundice and abdominal pain for 1 day

Case 3: A 63-year-old woman presented with alteration of consciousness for 12 hours    

สำหรับดาวน์โหลด