การฝึกอบรม

Poster :: ICCID ครั้งที่ 3/2558

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 3/2558

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ตึกอบรมวิชาการ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

Case 1: A 67-year-old man presented with right eye swelling for 1 week
 
Case 2: A 40-year-old man presented with acute chest pain and fever for 4 days
 
Case 3: A 49-year-old-man with progressive dyspnea for 2 months

สำหรับดาวน์โหลด