การฝึกอบรม

Poster :: ICCID ครั้งที่ 5/2558

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 5/2558

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้อง 610 ชั้น 6 อาคารโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

Case 1:  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“A 58-year-old man presented with a 2-week course of diplopia”

Case 2:  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

“A 38-year-oldwoman presented with prolonged fever and diarrhea for 3 months”

Case 3: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“A 51-year-old woman presented with non-resolving pneumonia for 2 weeks”

สำหรับดาวน์โหลด