การฝึกอบรม

Poster :: ICCID ครั้งที่ 1/2559

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 1/2559

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม SALON B ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Case 1:  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“A 45-year-old man presented with acute fever with right leg pain for 1 day”

Case 2:  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

“A 39-year-old Thai male: Fever and progressive dyspnea for 2 weeks”

Case 3: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"A 80-year-old woman with fever for 2 months and progressive jaundice for 2 weeks."

สำหรับดาวน์โหลด