การฝึกอบรม

Poster :: ICCID ครั้งที่ 2/2559

Interhospital Case Conference on Infectious Diseases ครั้งที่ 2/2559

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุม ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

Case 1: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

“A 36-year-old man presented with chronic ulcers at right thigh for 4 years”

Case 2: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“A 70-year-old man presented with acute fever for 5 days”

Case 3: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

“A 54-year-old man presented with progressive dyspnea for 3 days”

สำหรับดาวน์โหลด