สมาชิก

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2563

ระเบียบสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

เรื่อง การขอรับทุนเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2563

 

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

ระเบียบ และรายละเอียดการขอรับทุน [Downlond Link (1)]

แบบฟอร์มการขอรับทุน [Downlond Link (2)]