สมาชิก

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกสมาคมและรับรองกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2563-2564

 
 
    สมาคมฯ ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งนายก และกรรมการบริหารสมาคมฯ  วาระปี 2563-64
                                                 ไปยังสมาชิกทุกท่านแล้ว
 
                     โปรดใช้สิทธิ์ของท่าน และส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังสมาคม
                                     ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น
 
 
   **สมาชิกท่านใดไม่ได้รับจดหมาย กรุณาติดต่อกลับมายังสมาคมฯ เพื่อใช้สิทธิ์ของท่านตามระเบียบต่อไป**