สมาชิก

การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2563

ระเบียบสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

เรื่อง การขอรับทุนวิจัยของสมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อฯ ปี 2563

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

Link 1: ระเบียบ และรายละเอียดการขอรับทุน