สมาชิก

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2562

ระเบียบสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

เรื่อง การขอรับทุนเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2562

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

Link 1: ระเบียบ และรายละเอียดการขอรับทุน

Link 2: แบบฟอร์มการขอรับทุน