การฝึกอบรม

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562
 • กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครได้ที่ คุณนันทญา แย้มมา เลขานุการสาขาวิชาโรคติดเชื้อ สำนักงานอาจารย์แพทย์ ชั้น 7 อาคารหลัก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 0-2201-1581 email : nantaya.yn@gmail.com
 • สอบสัมภาษณ์วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 11.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานอาจารย์แพทย์ ชั้น 7  อาคารหลัก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

****************************************************

รายนามกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์ ที่ปรึกษา
 2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ที่ปรึกษา
 3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิริอร วัชรานานันท์ ที่ปรึกษา
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอังสนา ภู่เผือกรัตน์ ประธานฝึกอบรม
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กำธร มาลาธรรม กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาเรีย นิน่า จิตะสมบัติ กรรมการ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดรุณี โชติประสิทธิสกุล กรรมการ
 8. นายแพทย์พอพล โรจนพันธุ์ กรรมการ
 9. นายแพทย์จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ กรรมการ
 10. แพทย์หญิงรพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด กรรมการ
 11. นางสาวนันทญา แย้มมา เลขานุการ