ความรู้สำหรับแพทย์

Guidelines for Diagnosis of Jaundice patients

แนวทาง (guidelines) นี้ใช้สําหรับการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับดีซ่าน ซึ่งเป็นแนวทางที่
เป็นข้อตกลงของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยอายุรแพทย์สาขาโรคติดเชื้อ อายุรแพทย์สาขาโรคทางเดินอาหาร อายุรแพทย์สาขาโรคทางโลหิตวิทยา และศัลยแพทย์ทั่วไป คณะกรรมการพยายามสร้างแนวทางโดยยึดตามหลักฐานจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ โดยเฉพาะจากของประเทศไทย และหากไม่มีหลักฐานดังกล่าวก็จะอิงจากของต่างประเทศ กรณีไม่มีหลักฐานสนับสนุนเลยก็จะอาศัยความเห็นของคณะกรรมการ (expert opinion) เนื่องจากแนวทาง นี้ถือเป็นฉบับแรกคงต้องได้รับการทดลองใช้ในโรงพยาบาลหลายๆ ระดับ ตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์ และโรงเรียนแพทย์ ซึ่งอาจไม่สามารถใช้ได้ดีมากเหมือนกันหมดเนื่องจากข้อจํากัดในด้านวิธีการวินิจฉัย เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และบุคลากร ประกอบกับข้อมูลพื้นฐานโดยเฉพาะในด้านระบาด วิทยาของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป ฉะนั้นแนวทางนี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่แพทย์ในเวชปฏิบัติใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานแล้วปรับใช้ให้ถูกกับความเป็นไปได้ตามสถานะการณ์ของแต่ละโรงพยาบาล นอกจากนี้เนื่องจากมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางการแพทย์อยู่ตลอดเวลา ในอนาคตแนวทางนี้ก็อาจจําเป็นต้องถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลใหม่ๆ ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับดาวน์โหลด