02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Academic Activity

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปีการศึกษา 2563 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์ข้างล่างนี้ หรือสแกน QR Code

สำหรับดาวน์โหลด