02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Fellow

การขอรับทุนเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2562

ระเบียบสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

เรื่อง การขอรับทุนเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ปี 2562

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

Link 1: ระเบียบ และรายละเอียดการขอรับทุน

Link 2: แบบฟอร์มการขอรับทุน

สำหรับดาวน์โหลด