02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Academic Activity

Annual Meeting

ระเบียบการสมัครประกวดผลงานวิจัยและรางวัลนักวิจัย Young Investigator Award พ.ศ. 2564
02 กันยายน 2564

ในการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2564

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45 “Bridging science to practice”
16 กันยายน 2562

วันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี

ระเบียบการสมัครประกวดผลงานวิจัยและรางวัลนักวิจัย Young Investigator Award
31 กรกฏาคม 2562

ในการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 44
01 เมษายน 2562

วันที่ 12-15 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 43
01 เมษายน 2562

วันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 42
01 เมษายน 2562

วันที่ 21-24 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 41
01 เมษายน 2562

วันที่ 22- 25 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี