02-716-6874
IDAT_50@hotmail.com

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย

Academic Activity

Notice

Young Investigators Awards 2021
23 กรกฏาคม 2564

Young Investigators Awards
21 กรกฏาคม 2564

APHFC 2021
28 พฤษภาคม 2564

Siriraj Infectious Disease Conference 2021
30 พฤศจิกายน 2563

The Third Siriraj Antimicrobial Stewardship (3rd SiAMS) Workshop
08 พฤศจิกายน 2562

28-29 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A โรงพยาบาลศิริราช

Siriraj Infectious Disease Conference 2020
08 พฤศจิกายน 2562

23-24 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม อวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช

Young Investigators Awards
09 ตุลาคม 2562

Institut Mérieux - Infectious Diseases Association of Thailand (IDAT) joint award

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 สิงหาคม 2562

สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปีการศึกษา 2563 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 สิงหาคม 2562

สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

Young Investigators Awards
07 พฤศจิกายน 2561

Institut Mérieux - Infectious Diseases Association of Thailand (IDAT) joint award

Siriraj Infectious Disease Conference 2018
24 มกราคม 2561

26-27 พฤษภาคม 2561: การอบรมระยะสั้น 28 พฤษภาคม 2561: การอบรมเชิงปฏิบัติ ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฏางค์ ชั้น 4 รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ